Artist Statement

Jeg bruger maleriet som medie og interesserer mig for rum og arkitektur.


Mine værker balancerer på kanten af figuration og abstraktion, mellem realisme og fiktion, noget brydes ned og andet bygges op. Rum og flader forskydes og opløses i arkitektoniske strukturer og i flere perspektiver.

Jeg arbejder med akryl på lærred og papir og inspireres af formen, linierne og de skarpe kanter samt perspektiverne på de storslåede, arkitekttegnede villaer typisk i USA eller andre steder i verden, som jeg finder på internettet. De virker enormt fascinerende og symboliserer en form for frihed for mig.

Jeg starter ofte mine værker på en meget opløst flade af vilde strøg med den brede pensel, hvorefter jeg udforsker de rumlige strukturer, indsætter løse elementer med min farverige palet og dermed skaber dynamiske værker fyldt med energi og kontrast.
Andre gange står de rene arkitektoniske liner rent, flade mod flade i et stærkt udtryk.

I mit helt eget originale formsprog forsøger jeg at formidle identitet og fællesmenneskelige spejlinger, hvor jeg bruger min egen fortælling som indgang.

Det gennemgåede træk i alle mine værker er menneskets fravær. Du som beskuer er mennesket i mine malerier.

Et malerisk stemningsbillede mellem fantasi og virkelighed, der vidner om drømme, længsel og frihed.

I use painting as a medium and I’m interested in space, architecture and interior.

My works balance on the edge of figuration and abstraction, between realism and fiction, something breaks down and something builds up. Spaces and surfaces are displaced and dissolved in architectural structures and in multiple perspectives.

I work with acrylic on canvas and paper and I´m inspired by the shape, the lines and the sharp edges as well as the perspectives of the magnificent, architect-designed villas typically in the United States or elsewhere in the world that I find on the Internet. They seem hugely fascinating and symbolize a kind of freedom to me.

I often start my works on a very airy surface of ​​wild strokes with the wide brush, after which I explore the spatial structures, insert loose elements with my colorful palette, and thus create dynamic works full of energy and contrast.

Indoor spaces and interiors I also examine where a chair, table or lamps take part of dissolved living rooms or other rooms, whereby mood, closeness and understanding of space arise. A generally trait of all my works is the absence of man.

A picturesque painting between fantasy and reality that testifies big dreams, longings and freedom.